گیومرث استایل
جامه ایرانی در گستره جهانی

خداوند این سرزمین را از دروغ، دشمن و خشکسالی پاس دارد

مارسلينوس: ايرانيان قامتى بلند داشتند. پوستشان گندمگون است، ابروانى خميده و به هم پيوسته، ريشى زيبا و مويى بلند دارند و بسيار محتاطند. به نظر ميرسد كم رحم و مغرورند اما رفتارى آزاد دارند با ناز گام برميدارند و خرامان ميروند اما به دلاورى شهرت دارند.⁣